Årsmötesprotokoll 2017

14.05.2017 20:12
 

 

Årsmötesprotokoll 2017

Japansk Spets Klubben

Datum:  1 April 2017

Plats: Partille Brukshundsklubb Partille

Tid: 12,00

 

§ 1 Mötets Öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 2017 års årsmöte öppnat

§ 2 Justering av röstlängd

Företogs upprop 21 st närvarande vid mötet.

§ 3 Val av ordförande för mötet

Som mötesordförande valdes Eva Andersson

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet

Carina Lundgren anmäldes av JSKs styrelse till för att föra protokoll vid mötet

§ 5 Val av 2 rösträknare tillika justerare jämte ordförande att justera protokollet

Beslutades välja och att tillsammans med mötesordförande, justera mötets protokoll

Helene Mindelsohn och Katarina Lenander

§ 6 Fastställande av dagordningen

Beslutades fastställa dagordningen

§ 7 Beslut om närvarorätt och yttranderätt för personer enligt §7 mom.4

20 med röst och yttranderätt 1 med yttranderätt men ej rösträtt.

§ 8 Årsmötets behöriga kungörelse

Beslutade årsmötet att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade

§ 9 a) Styrelsens versamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes i sin helhet

b) Avels, Info, Prylbod, Utställnings kommiteérnas verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelserna gicks igenom och godkändes i sin helhet

c) Årsredovisning av avel och RAS

Årets redovisning av rasen gicks igenom och lades till handlingarna

§ 10 Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

Beslutade årsmötet att godkänna årsredovisningen

§ 11 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

Beslut togs att godkänna balans och resultaträkningen samt att överföra årets resultat i löpande räkning för år 2017.

§ 12 Redovisning av föregående årsmötes uppdrag till styrelsen

Styrelsen har under året utfört ändring av medlemshantering från JSK till SKK. Medlemshanteringen fungerar mycket bra och har genererat fler medlemmar Kassörens arbete har i och med detta avlastats oerhört.

Beslutades att styrelsen utfört de uppdrag de fick på föregående årsmöte och redovisningen lades till handlingarna

§ 13 Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016

§ 14 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2017

Beslutades att godkänna verksamhetsplanen för år 2017

§ 15 Föredrag om styrelsens förslag till budget 2017

Beslut togs att godkänna budgeten, förår 2017

§ 16 Beslut om avgifter 2018

Beslut togs att medlemsavgiften för helbetalande skall höjas till 300 sek för år 2018

Beslut togs att höja medlemsavgiften för utlandsmedlemmar till 300 sek för år 2018

§ 17 Val av Ordförande för en tid av ett (1) år

Valdes Carina Lundgren

§ 18 Val av tre (3) ordinarie ledamöter för en tid av två år

Valdes

Bodil Åslund Rösth för en tid av två (2) år

Barbro Torseld för en tid av två (2) år

Monica Pettersson för en tid av två (2) år

§ 19 Val av suppleanter för en tid av 1 år

Marina Persson för en tid av 1 år

Felicia Nordblad för en tid av 1 år

§ 20 Val av två (2) revisorer för en tid av ett år

Valdes Jonas Örhn och Annelie jönsson

§ 21 Val av en revisorsuppleant för en tid av ett år

Valdes Irene Jonsson

§ 22 Val av sammankallande för valberedningen för en tid av ett (1) år samt val av 1 delegat för en tid av 2 år

Valdes

Helene Mindelsoon Sammankallande för en tid av 1 år

Petra Fröberg Beck 2 år

§ 23 Omedelbar justering av punkterna 17-23

Beslutades om omedelbar justering av punkterna 17-23

§ 25 Inkomna motioner och/eller skrivelser

.Inga inkomna  motioner

25 a) Nya typstadgar från SSUK/SKK

Årsmötet tog beslut på att anta nya typstadgarna från SSUK/SKK beslutet omedelbart justerat

§ 26 Övriga ärenden

Att uppdra åt styrelsen att annonsera på BLOCKET företagsannons för att göra reklam om klubben

§ 27 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade år 2017 års årsmöte avslutat

Vid Protokollet                                                               Mötesordförande

Carina Lundgren                                                            Eva Andersson

 

Justeras                                                                             Justeras

Helene Mindelsohn                                                      Katarina Lenander